Електроинсталации

 

Дефектнотокови защити

Превантивната защита на хора от поражение на електрически ток се реализира от дефектнотоковите защити (ДТЗ). Праговата стойност, приета за защитата на човека от вредното действие на електрическия ток, е 30 mA. Автоматичните прекъсвачи не могат надеждно да защитават в случай на токове на утечка, тъй като не гарантират достатъчно бързо действие при такива ниски и безопасни за инсталацията, но смъртоносни за човека токове. В дизайна на ДТЗ се използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (фазите) и нулевия проводник на веригата, която трябва да се защитава. Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци, създавани от токовете във фазовия и нулевия проводник, взаимно се унищожават. Появата на утечен ток нарушава това равновесие и във вторичната намотка се индуцира ток, пропорционален на утечния ток.