Електроинсталации

Енергоразпределяне, пестене на енергия и осигуряване на безопасност за хората

Съвременните електроинсталации включват множество модули и системи за разпределяне и пестене на електроенергия, като същевременно осигуряват и безопастността на хората от опасното физиологично действие на електрическия ток. От друга страна, специални устройства защитават важни електроуреди (консуматори) от повреда от прекомерно напрежение или ток. Модерните електроинсталации за ниско напрежение се образуват от разпределителни табла, различни типове кабели, автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, катодни отводители и системи за удобство и пестене на електроенергия.

 

 

Защита от мълнии

Мълниите са природно бедствие, което може да причини материални щети, повреди и човешки жертви. Системите за защита от мълнии могат да бъдат два типа – активни и пасивни. Пасивните системи включват мълниеприемник, който представлява метален прът, изработен от мед, алуминий или стомана. Прътът се заземява, като по този начин мълнията се „отвежда“ към земята и сградата се защитава от директно поражение. Активните приемници са най-модерните мълниезащитни устройства. Те действат на принципа на изпреварващото действие, при което по електронен или електромеханичен начин се получава йонизация на острието на мълниеприемника, което стартира процеса на движение на електрически заряд нагоре към облаците по-бързо във времето, отколкото обикновено се получава в природата. Тръгващият нагоре заряд се среща с този, който „слиза“ от облаците на голямо отстояние от острието на мълниеприемника и така мълнията не достига земята. Този метод  за мълниезащита е най-ефективният и се прилага често в широкоплощови обекти – стадиони, хипермаркети, летища, хотелски комплекси и др.

 

Защита на проводници от свръхтокове и прегряване

Късото съединение или свръхтоковете в проводниците могат да доведат до прегряване, изгаряне на изолацията и дори пожар в сградата. Автоматичните прекъсвачи имат за цел да прекъснат електрическата верига и да елиминират възможните опасни последствия от свръхток или късо съединение. Важно е да се отбележи, че автоматичните прекъсвачи не защитават хората или консуматорите. Това се осигурява от други устройства и системи, като дефектнотоковите защити (ДТЗ) и катодните отводители.

 

 

Управление на осветлението

Електроинсталациите могат да включват и системи за управление на осветлението, които се използват не само за удобство, но и за пестене на електроенергия. Един вариант  е с използването на  детектори на движение, които автоматично включват осветлението само при наличие на хора в помещението. Друг вариант е с използването на фотоволтаични елементи, които с помощта на контактори могат автоматично да включват и изключват външното осветление на сгради при намаляване или повишаване на нивото на осветеността под или над предварително-зададени стойности. Други полезни устройства за улеснение и спестяване на електроенергия са стълбищните автомати за автоматично изгасяне на осветлението след определен период от време, както и димерите за контролиране на нивото на осветеността в помещението в зависимост от желанието и нуждите на потребителя